Eredeti Rádió Taxi 1986

Budapest

+36 30 8 777 777

Adatkezelési és üzletszabályzat (applikációra és a weboldara egyaránt vonatkozóan)

1. Az adatkezelő neve:

 NÉTÖR ERT 1986 Kft.

2. Az adatkezelő címe: 2024 Kisoroszi, Fenyő utca 76.

3. Az adatkezelő elérhetőségei:

 Központi E-mail cím: gore001@gmail.com

 Megrendelésekkel kapcsolatban: gore001@gmail.com

 Központi telefonszám: +36 30 8 777 777

4. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:

 Név: Horváth Pál

 Telefonszám: +36 30 674 47 75

 E-mail cím: gore001@gmail.com 

Postacím: 2024 Kisoroszi, Fenyő utca 76.

5. Az adatkezelés alapelvei:

A személyes adatok:

❖ kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

❖ gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”);

❖ az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

❖ pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);

❖ tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);

❖ kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítsuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

6. Az adatkezelés megnevezése:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

7. A kezelt adatok:

a) A regisztrációhoz szükséges kötelezően megadott adatok: Név, Telefonszám, E-mail cím

b) A taxi rendelés során kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott adatok: Utas neve, Utas telefonszáma, Utas e-mail címe, A megrendeléshez megadott minden cím és naptári adatok

c) A felhasználó önkéntes tevékenysége által megadott profiladatok.

8. Az adatkezelés célja:

a) A regisztráció során megadott adatok felhasználásának célja, a felhasználó azonosítása, jogosultságainak ellenőrzése, kezelése.

b) A taxi rendelés során megadott adatok felhasználásának célja, hogy a megrendelő által megadott időben és helyen, a taxi szolgáltatást biztosítsuk. Ezen adatokat az adatkezelő, a saját zárt rendszerében is tárolja, mely adatok védelméről a NÉTÖR ERT 1986 Kft. üzletszabályában leírtak szerint jár el.

c) A profiladatként megadott adatok felhasználásának célja, a felhasználó kényelmének biztosítása. Ezen adatok körében, a taxi szolgáltatáshoz tartozó utazási szokásokkal kapcsolatos adatokat statisztikai célokra is felhasználjuk, mely statisztika az adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítására szolgálnak.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

A NÉTÖR ERT 1986 Kft számítástechnikai rendszerei és más adattárolási helyei az adatkezelő székhelyén és az üzemeltető székhelyén találhatók.

A NÉTÖR ERT 1986 Kft. működése során a személyes adatok védelme

❖ fizikai,

❖ logikai, és

❖ adminisztratív pilléreken nyugszik.

Ezek megfelelő működtetésének, folyamatos fejlesztésének érdekében szabvány szerinti információ biztonság irányítási rendszert működtet. A szolgáltatás során alkalmazott informatikai eszközök kiválasztása és üzemeltetése úgy történik, hogy a kezelt adatok

❖ az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás);

❖ hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

❖ változatlansága igazolható (adatintegritás);

❖ a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek.

A NÉTÖR ERT 1986 Kft. az adatkezelés során megőrzi

❖ a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

❖ a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

❖ a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,

❖ valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A NÉTÖR ERT 1986 Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden informatikai incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson ezek tekintetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

10. Bankkártyás fizetés:

Elfogadott kártyák: Master Card, American Express, Maestro, Visa

Adattovábbítás: online fizetés esetén a tranzakció azonosítót, a vásárlás összegét, dátumát és időpontja továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító Budapest Bank felé. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a közzétett elérhetőségen lehet kérni.

11. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott adatokat addig tároljuk, amíg a felhasználó tagja e weboldalnak.

A felhasználó által kezdeményezett regisztrációjának törlése során, az adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül törli a felhasználóhoz kapcsolódó összes olyan adatot, mely a weboldal használatához szükséges. A 6.a, pontban leírt zárt rendszerben tárolt adatok törléséről a NÉTÖR ERT 1986 Kft üzletszabályában leírtak szerint jár el.

A szolgáltató a felhasználó működését korlátozhatja, amennyiben a felhasználó nem az Általános Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja e weboldalt. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

A Főváros Önkormányzatának 31/2013.sz. taxi rendelete alapján, a fuvaradatokat legfeljebb 3 hónap időtartamig meg kell őriznie a NÉTÖR ERT 1986 Kft..-nek.

12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

13. Mik azok a „sütik”, és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

14. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – indokolatlan késedelem nélküli törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a TaxiPlus World Kft. költségtérítést állapít meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A NÉTÖR ERT 1986 Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

❖ a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

❖ a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

❖ a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A NÉTÖR ERT 1986 Kft – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A NÉTÖR ERT 1986 Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

❖ Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

❖ Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

❖ Telefon: +36 (1)391-1400

❖ URL: https://naih.hu

❖ E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.